Podmienky používania

Prevádzkovateľom Memories.sk je spoločnosť Fotosvet s.r.o., Škultétyho 12, 831 01 Bratislava, IČO: 44 821 11, DIČ: 2022851710, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddieli Sro, vložka číslo 59250/B.

V týchto podmienkach, "my", "naše", "nám" a reprezentuje Fotosvet s.r.o. Váš prístup a využitie všetkých informácií na týchto internetových stránkach, vrátane zakúpenia našich produktov je podmienené nasledovnými podmienkami používania.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky používania. Vaše používanie tejto webovej stránky po akejkoľvek zmene bude predstavovať súhlas s týmito podmienkami. Odporúčame vám preto prečítať tieto podmienky zakaždým, keď budete pristupovať na naše webové stránky.

Registrovaní používatelia

Aby ste mohli využiť služby poskytované na tomto webe, musíte byť registrovaný používateľ. Musíte dokončiť registráciu tým, že poskytnete určité informácie, ktoré sú potrebné pre prihlásenie. Prečítajte si aj našu politiku ochrany súkromných údajov, ktorá sa týka zberu, skladovania a používania informácií, ktoré poskytnete pri registrácii.

Súhlasíte s tým, že vaše registračné údaje sú pravdivé a aktuálne. Ak dôjde k ich zmene, ste povinný aktualizovať svoje registračné údaje. Ak sa informácie uvádzané používateľom preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, sme oprávnený registráciu používateľa zrušiť alebo poskytovanie služieb dočasne obmedziť. Nezodpovedáme za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie.

Vyhradzujeme si právo, kedykoľvek vašu registráciu zrušiť v prípade porušenia týchto podmienok.

Poskytované služby

Naše služby sú poskytované osobám vo veku nad osemnásť (18) rokov. Nákupom prostredníctvom našich webových stránok potvrdzujete, že máte viac ako 18 rokov.

Všetky ceny sú uvedené v eurách (EUR) a sú uvedené vrátane DPH. Snažíme sa, aby bol náš cenník vždy aktuálny. K cenníku môžete pristupovať z našej domovskej stránky. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť naše ceny. Ak ste zadali objednávku, vyhradzujeme si právo túto objednávku zrušiť, ak by mali byť naše ceny zmenené.

Produkty

Usilujeme sa o to, aby na našich webových stránkach, boli výrobky popísané čo najpresnejšie, ako je to možné, avšak nezaručujeme, že opis je vždy presný. Keď zistíme chybný popis, vyhradzujeme si právo túto chybu opraviť.

Obrázky produktov boli poskytnuté pre ilustračné účely a nezaručujeme, že každý obraz bude reprodukovať skutočné farby, ani to, že daná snímka bude odrážať alebo vykresľovať celý dizajn alebo možnosti týkajúce sa tohto produktu.

Objednávky

Naše výrobky sú určené na predaj pre dospelých vo veku nad osemnásť (18) rokov. Nákupom prostredníctvom našich webových stránok potvrdzujete, že máte viac ako 18 rokov.

Snažíme sa, aby bol náš zoznam produktov vždy aktuálny, ale nezaručujeme ich dostupnosť.

Všetky ceny sú uvedené v eurách (EUR) a sú uvedené vrátane DPH. K cenníku môžete pristupovať z našej domovskej stránky. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť naše ceny.

Balenie a poštovné je za príplatok, prirátavané v čase nákupu.

Pri objednávke môžeme od vás požadovať zadať vaše meno, adresu pre doručenie, vašu e-mailovú adresu, telefónny kontakt alebo údaje o kreditnej karte. Zaväzujeme sa dbať o bezpečnosť týchto informácií, ale ich poskytnutím súhlasíte, že nenesieme zodpovednosť za ich zneužitie v dôsledku chyby v prenose, vírusu alebo malware zraniteľností.

Zaväzujeme sa prijať alebo odmietnuť vašu objednávku do siedmich (7) pracovných dní. Ak by sme nereagovali počas siedmich pracovných dní, vašu objednávku považujte za zamietnutú. Nie sme povinní zdôvodňovať zamietnutie vašej objednávky, avšak s najväčšou pravdepodobnosťou v súčasnej dobe nemáme tento výrobok na sklade, alebo ho nie sme schopní dodať na vašu adresu doručenia.

Ako náhle ste odoslali objednávku, nemôžete je zrušiť doby, pokiaľ nebude prijatá alebo zamietnutá.

Dodávka Vášho objednaného výrobku prebehne podľa informácií uvedených na našich webových stránkach. Vlastníctvo tovaru prechádza na vás, keď prijmeme vašu platbu. Naše platobné podmienky sú uvedené na objednávacej stránke.

Akékoľvek riziko zo straty alebo poškodenia tovaru prechádza na vás, keď tovar vyexpedujeme.

Zrušenie objednávky

V prípade ak bol výrobok uvedený s nesprávnou cenou, s nesprávnym opisom alebo nesprávne vyobrazený, vyhradzujeme si právo vašu objednávku zrušiť. V prípade, že sme od vás prijali platbu, bude táto platba okamžite vrátená v plnej výške.

Reklamačný poriadok

Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Ak sa nám nepodarí v dobe záruky náhrada alebo výmena vráteného tovaru, zaväzujeme sa, vrátiť vám plnú sumu vrátane balenia a poštovných poplatkov.

Hypertextové odkazy

Táto webová stránka môže obsahovať hypertextové odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú poskytované iba pre pohodlie a nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah, údržbe alebo ochranu súkromia na odkazovaných stránkach.

Môžete odkazovať na naše webové stránky. Každé takéto prepojenie bude úplne na vašu zodpovednosť a na vlastné náklady. Použitím prepojenia nesmiete zmeniť zobrazenie našich webových stránok ani ich obsahu.

Práva duševného vlastníctva

S výnimkami povolenými autorským zákonom je zakázané kopírovať, reprodukovať, publikovať, distribuovať alebo zobrazovať obsah na týchto webových stránkach bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Autorské práva k celému obsahu na týchto stránkach, vrátane appletov, grafiky, obrázkov, rozloženia a textu patrí nám, alebo máme licenciu na užívanie týchto materiálov.

Vypovedanie podmienok

Máte právo vypovedať tieto podmienky používania bez udania dôvodu do štrnástich (14) dní v písanej forme (napr. listom, e-mailom) alebo v prípade ak ste obdržali tovar pred vypršaním podmienok používania - vratením tovaru. Udaná doba začína plynúť momentom vytvorenia vašej objednávky.

Záverečné ustanovenia

Používame všetky primerané opatrenia na zabezpečenie, aby naše webové stránky boli bez vírusov, červov, trójsky koňov alebo malware. Nenesieme však zodpovednosť za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému, ktorý vznikne v súvislosti s vaším používaním našich webových stránok.

Obmedzenie zodpovednosti

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné straty, vrátane akejkoľvek následnej straty utrpenej na základe služieb, ktoré sme poskytli alebo dodali.

Prístupom na naše webové stránky, súhlasíte so zrušením akýchkoľvek nárokov, akcií, škôd, nákladov a výdavkov, vrátane právnych poplatkov vyplývajúcich z alebo v súvislosti s vaším používaním našich webových stránkach.

Príslušnosť

Tieto Podmienky sa riadia slovenským právnym poriadkom a budú sa vykladať v súlade so zákonmi Slovenské republiky a podrobujú sa právomoci týchto súdov.

Ak je niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné podľa akéhokoľvek zákona, ustanovenie bude obmedzené, zúžené, vykladané alebo zmenené podľa potreby tak, aby platilo, ale iba v rozsahu potrebnom na dosiahnutie takejto platnosti. V prípade potreby bude neplatné ustanovenie odstránené z týchto podmienok, avšak zostávajúce ustanovenia zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.

Ochrana súkromia

Zaväzujeme sa, že vynaložíme primeranú starostlivosť o informácie, ktoré ste nám poskytli pri prístupe na naše webové stránky. Informácie, ktoré nám poskytujete sú výhradne na vaše vlastné riziko, aj keď sa zaväzujeme prijať primerané kroky na ochranu týchto informácií bezpečným spôsobom.

Podmienky ochrany súkromia sú uvedené v samostatnej časti ochrany osobných údajov, ktoré sú prístupné na našich webových stránkach http://memories.sk/sukromie.